Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2013

emeraldeyes
4429 1b25 390
emeraldeyes
...można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski, Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromIriss Iriss viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
9808 f621 390
!!!!!!!!!
emeraldeyes
8746 4473 390
xD
Reposted fromsoll soll viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
Inteligentne dziewczęta nigdy nie uważają się za ładne. Ładne natomiast zawsze twierdzą, że są inteligentne.
— Ironia losu.
emeraldeyes
2005 bbfb 390
emeraldeyes
6020 fcd0 390
Reposted fromxoxo xoxo viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
— zoo
Reposted fromzoo zoo viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
6377 c2ad 390
emeraldeyes
9756 2a84 390
emeraldeyes
2000 c4da 390
emeraldeyes
7718 1b0e 390
emeraldeyes
Kobiety inteligentne uczą się chamstwa, ułatwiającego życie.
emeraldeyes
7234 54bd 390
Reposted fromcasineb casineb viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viawrednycharakter wrednycharakter
emeraldeyes
8315 0f4a 390
emeraldeyes
jem, bo czuję się chujowo
czuję się chujowo, bo jem
— Josette de Pompadour
Reposted fromjossie jossie viawrednycharakter wrednycharakter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl